Floortje Thieleman

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

FLOORTJE THIELEMAN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63424487, levert professionele diensten en geeft trainingen op het gebied van stembevrijding, persoonlijke effectiviteit, schrijven en tekstbewerking. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van FLOORTJE THIELEMAN zijn van toepassing op alle diensten en trainingen (hierna te noemen: ‘Diensten’), zoals beschreven in offertes en/of contracten tussen FLOORTJE THIELEMAN en een Opdrachtgever (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Uitvoering

Offertes en contracten zijn gebaseerd op informatie die door of namens Opdrachtgever, tot het moment van de totstandkoming ervan, zijn verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle informatie die voor de opzet en de uitvoering van de Diensten essentieel is, tijdig aan FLOORTJE THIELEMAN is verstrekt. FLOORTJE THIELEMAN spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen in, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. FLOORTJE THIELEMAN voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de Diensten wenst te betrekken, geen opdracht zonder voorafgaand overleg met FLOORTJE THIELEMAN. Bij gebreke van het door Opdrachtgever aan FLOORTJE THIELEMAN verstrekken van essentiële of volledige, relevante informatie binnen het kader van de uitvoering van Diensten door FLOORTJE THIELEMAN vervalt voor Opdrachtgever ieder recht op garantie en/of schadevergoeding jegens FLOORTJE THIELEMAN alsmede vervalt voor FLOORTJE THIELEMAN iedere aansprakelijkheid en/of schadeplicht jegens Opdrachtgever. Indien er zich in het kader van een opdracht van Opdrachtgever aan FLOORTJE THIELEMAN omstandigheden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid

Zowel FLOORTJE THIELEMAN als Opdrachtgever zullen voor haar zelf als mede voor door haar ingeschakelde derden ten aanzien van de Diensten ter beschikking komende informatie zorg dragen voor de grootste zorgvuldigheid welke men daarbij in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen. Beide partijen zullen in het kader van de Diensten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij. De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FLOORTJE THIELEMAN aan derden geen mededelingen doen omtrent aanpak, werkwijze en methodieken zoals die door FLOORTJE THIELEMAN gehanteerd worden, noch rapportages van FLOORTJE THIELEMAN aan derden beschikbaar stellen.

Artikel 4: Personeel

FLOORTJE THIELEMAN heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. FLOORTJE THIELEMAN verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Een inschakeling van derden door FLOORTJE THIELEMAN mag de continuïteit van de Diensten niet ongunstig beïnvloeden. FLOORTJE THIELEMAN aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Tarieven, kosten en betaling

Alle door FLOORTJE THIELEMAN gehanteerde tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten en inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in overeengekomen tarieven als gevolg van (gewijzigd) overheidsbeleid, wet- of regelgeving zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend. De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden gedeclareerd volgens de in de factuur van FLOORTJE THIELEMAN aan Opdrachtgever overeengekomen procedure. Betalingen dienen door Opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden (betalingstermijn). In de kostenberekening zijn geen rentekosten voorzien. In het geval van betaling na afloop van de betalingstermijn kan FLOORTJE THIELEMAN rentekosten in rekening brengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente conform Boek6 van het Burgerlijk Wetboek artikel 119 en volgende. Indien na 60 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, kan FLOORTJE THIELEMAN de uitvoering van een lopende opdracht opschorten met behoud van alle rechten, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van FLOORTJE THIELEMAN jegens Opdrachtgever. FLOORTJE THIELEMAN is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan FLOORTJE THIELEMAN is bevestigd. Alle gerechtelijke, alsmede de buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning of terugvordering van Opdrachtgever, worden op Opdrachtgever verhaald. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag, met een minimum van €150. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6: Wijzigingen in en/of voortijdige beëindiging van de opdracht

FLOORTJE THIELEMAN is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien FLOORTJE THIELEMAN daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd indien de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het contract tussen FLOORTJE THIELEMAN en Opdrachtgever en de eventueel later schriftelijk vastgelegde nadere specificaties. In een zodanige situatie zal een opzegtermijn worden aangehouden van 1 maand. Opdrachten met een doorlooptijd van korter dan 2 maanden kunnen niet voortijdig worden beëindigd anders dan met wederzijds goedvinden. Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Met betrekking tot de opzegtermijn van lopende opdrachten kan aan de Opdrachtgever een bedrag in rekening worden gebracht met een maximum van een gemiddeld aan Opdrachtgever gefactureerd bedrag over de voorafgaande periode. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht dienen de tot dan toe verrichtte werkzaamheden door Opdrachtgever te worden betaald. In geval één van beide partijen in staat raakt een eventueel faillissement, surseance van betaling aanvraagt, of een eventuele bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke kennisgeving vooraf en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 7: Toelating, annulering, vervanging, kennismakingssessie en uitsluiting deelname

7.1 Annulering

7.1.1 Annulering door deelnemer

Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden. Met uitzondering van de in 7.1.1. sub a en 7.1.1. sub b vermeldde uitzonderingen. Sub a. Schrijft Opdrachtgever in binnen 14 dagen vóór aanvang van de Diensten, dan geldt:
  • Bij annulering van een Dienst binnen 10 dagen vóór aanvang van Dienst, is Opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd aan FLOORTJE THIELEMAN.
  • Bij annulering van een Dienst binnen 5 dagen vóór aanvang van Dienst, is Opdrachtgever 80% van het cursusgeld verschuldigd aan FLOORTJE THIELEMAN
  • Bij annulering van een Dienst binnen 24u vóór aanvang van Dienst, is Opdrachtgever 100% van het cursusgeld verschuldigd aan FLOORTJE THIELEMAN.
Sub b. Een kennismakingssessie kan kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen vóór aanvang van de sessie. Na die tijd is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van 25€ tegemoetkoming aan FLOORTJE THIELEMAN voor de eventuele huurkosten van de werkruimte en vrijgemaakte tijd. Sub c. Indien de Deelnemer tijdens een FLOORTJE THIELEMAN activiteit zijn deelname beëindigt, is hij het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

7.1.2 Annulering door FLOORTJE THIELEMAN

In geval van onvoldoende deelnames aan een groepstraining, behoudt FLOORTJE THIELEMAN zich het recht voor om de training te annuleren. In dergelijke gevallen worden alternatieve oplossingen met de deelnemers besproken. FLOORTJE THIELEMAN zal bij annulering door haarzelf gedaan, het reeds betaalde cursusgeld restitueren.

7.2 Vervanging

Bij verhindering kan de deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen, mits de nieuwe deelnemer de intake kan bijwonen of er een gesprek heeft plaatsgevonden dat deelname mogelijk maakt.

7.3 Uitsluiting van deelname

FLOORTJE THIELEMAN behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van FLOORTJE THIELEMAN op vergoeding van eventuele schade. Redenen voor uitsluiting kunnen zijn: onredelijk misdragen, het onredelijk bemoeilijken van de training, ongemotiveerdheid van de deelnemer zelf, contra-indicaties voor het functioneren in een groep. Bij een dergelijke uitsluiting wordt zoveel mogelijk gehandeld in overleg met de deelnemer en de organisatie. Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van FLOORTJE THIELEMAN toestemming heeft gekregen. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen – voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen – door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

7.4 Toelating

Op sommige trainingen zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze training afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau en/of motivatie van de deelnemer(s).

Artikel 8: Eigendomsrecht, vermenigvuldigen en openbaarmaking

Opdrachtgever heeft het recht het door FLOORTJE THIELEMAN ingebrachte materiaal – met bronvermelding – te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar rechtspersoon/organisatie, voor zover dit past binnen de aard van de opdrachtverstrekking. Het auteursrecht op uit de Diensten voortvloeiende stukken berust bij FLOORTJE THIELEMAN. Alle materialen door FLOORTJE THIELEMAN gebruikt tijdens het uitvoeren van de Diensten zijn en blijven (intellectueel) eigendom van FLOORTJE THIELEMAN. Zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen, blijven alle materialen en rapporten eigendom van FLOORTJE THIELEMAN. Zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en FLOORTJE THIELEMAN zullen geen gegevens uiten en/of gedeelten, en/of uittreksels van niet op de individuele organisatie betrekking hebben rapporten en overige stukken mogen worden gepubliceerd en/of vermenigvuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De resultaten van het gebruik van de door FLOORTJE THIELEMAN verrichte Diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de directe invloedssfeer van FLOORTJE THIELEMAN vallen. Ofschoon de Diensten door FLOORTJE THIELEMAN naar beste inzichten vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan FLOORTJE THIELEMAN geen harde garanties geven met betrekking tot de resultaten die al dan niet gerealiseerd kunnen worden op grond van het opvolgen van door FLOORTJE THIELEMAN verstrekte adviezen of Diensten. FLOORTJE THIELEMAN is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is veroorzaakt door of verband houdt met Diensten, die ten behoeve van een Opdrachtgever worden of zijn verricht door haar medewerk(st)ers en/of andere personen die door of vanwege FLOORTJE THIELEMAN zijn ingeschakeld. Opdrachtgever is gehouden FLOORTJE THIELEMAN en de in de vorige volzin bedoelde personen te vrijwaren van vorderingen van derden.

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden

FLOORTJE THIELEMAN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien FLOORTJE THIELEMAN de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, heeft de Opdrachtgever het recht om haar overeenkomst met FLOORTJE THIELEMAN op te zeggen binnen 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden door FLOORTJE THIELEMAN aan haar, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

Artikel 11: Klachtenregeling

Klachten ter zake van Diensten dienen binnen 8 dagen na uitvoering van de Diensten door Opdrachtgever schriftelijk aan FLOORTJE THIELEMAN te worden gemeld waarna FLOORTJE THIELEMAN in staat dient te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien een klacht niet is gedaan binnen de vermelde termijn dan worden de Diensten geacht naar tevredenheid te zijn verricht. Een al dan niet tijdig ingediende klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Klachten zullen door FLOORTJE THIELEMAN worden afgehandeld conform de binnen FLOORTJE THIELEMAN gebruikelijke Klachtenregeling welke aan Opdrachtgever op eerste verzoek wordt toegezonden.

Artikel 12: Slotbepalingen

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een (deel van een) bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet geldig, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan zal deze vervangen worden door een bepaling die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met het geen partijen beoogd hadden. Op alle aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden onderworpen offertes en contracten is het Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin FLOORTJE THIELEMAN is gevestigd, tenzij deze geschillen vallen onder de werking van de op de Diensten van FLOORTJE THIELEMAN van toepassing zijnde Klachtenregeling. Als dan zal eerst de Klachtenregeling worden toegepast.
Scroll naar top

Oef

spannend!

Ik hoop dat jij deze maand bij 1 van de 10 gegadigden voor de gratis kennismakingssessie zit. Ik laat het je snel weten!